Realizátoři výzkumu

Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současnosti pokračuje doktorským studiem zaměřeným na oblast klinické psychologie. V rámci disertačního plánu se věnuje otázce hledání souvislostí mezi stylem odívání a osobností člověka. Po dokončení magisterského studia absolvovala kurz Psycholog ve zdravotnictví a pracuje v ambulanci klinické psychologie v Ostravě. Dále je také frekventantkou dlouhodobého Poradenského a psychoterapeutického výcviku zaměřeného na klienta pod Českým institutem PCA Brno. Již během studií se snažila nasbírat co možná nejvíc praktických zkušeností. V rámci projektu V jednom světě pracovala jako dobrovolník na dětském oddělení psychiatrické nemocnice ve Šternberku, taktéž byla dobrovolníkem centra Amelie poskytující péči onkologickým pacientům a jejich rodinám. Vyzkoušela si práci jako au-pair, vedoucí na dětském táboře či pedagogickou činnost. Zúčastnila se i řady kratších seminářů a kurzů, například:

  • Arteterapie – Příběh v Obraze – PhDr. Martina Komzáková, 8 hod., projekt TERA, FF UP Olomouc.
  • Lüscherův barvový test – Dr. Zdeněk Altman, 8 hod.
  • Možnosti řešení konfliktu – Mgr. Michal Horák, 8 hod.
  • Koučink – Michal Havlíček, 24 hod., projekt TERA, FF UP Olomouc.
  • Autogenní trénink – Mgr. et. Mgr. Veronika Víchová, 8 hod., projekt TERA, FF UP Olomouc.
  • Sandplay/Sandtray – Základní kurz práce s herním pískovištěm – Mgr. Lenka Tříletá, 16 hod.
  • Základní kurz v Rorschachově metodě zaštítěným Institutem klinické psychologie (2019-2021)

Publikace:

Dohnalová, V., Horáková, J., & Šustrová, I. (2015). Problematika nakupování nevidomých osob: Zmapování oblasti týkající se pomoci široké veřejnosti nevidomým osobám při nakupování. In Hutyrová, M., Kroupová, K., Souralová, E. (Eds.), III. Olomoucké speciálně pedagogické dny: Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy (36 – 45). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4907-4.

Horáková, J. (2016). Nakupování nevidomých osob. In Kačmárová, M., Hruščová, E., Martončik, M. (Eds.), Medzinárodné študentské psychologické dni 2016. 16. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ (250 – 269). Prešov: Prešovská univerzita v Prešově.

Horáková, J. (2021). Oblékám se, tedy jsem aneb je skutečně pravda, že šaty dělají člověka? Togga a UP. 


Prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. (Odborný garant výzkumu)

V roce 1978 dokončil vysokoškolské studium v oboru psychologie na FF University sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje. V období 1985-1986 absolvoval na pražském ILF specializační pobyt z klinické neuropsychologie u prof. J. Langmeiera, C.Sc. a prof. Z. Matějčka, C.Sc. V roce 1986 složil rigorózní zkoušku na katedře psychologie FF UK v Praze. Období 1987-1991 absolvoval stipendijní UNESCO pobyt na Fyziologickém ústavu ČSAV v Praze – realizace projektu Časná počítačová diagnostika dětí s ADHD (školitel prof. T. Radil). V roce 1989 získal titul CSc. v oboru sociální psychologie na katedře psychologie FF na Universitě Bělehradě. V roce 1991 obhájil titul DrSc. v oboru vývojová neuropsychologie na LF na Universitě v Bělehradě. V období 1977-1979 pracoval jako průmyslový psycholog ve Skopje. V letech 1979-1991 vedl projekt zaměřený na Výzkum veřejného mínění v Makedonii. Mezi léty 1991-1995 získává titul docent v oboru vývojová psychologie na FF University v Prištině, Jugoslávii. Od roku 1995 až dodnes působí jako odborný asistent na katedře psychologie FF UP v Olomouci. 

Zájmy: Výzkum veřejného mínění, politická psychologie, procesy a účinky socializace, sociální stratifikace, psychologie etiky a hodnocení, psychologie osobnosti, neuropsychologická diagnostika vývojových po ruch učení a chování.

Publikace:

Cakirpaloglu, P. (2004). Psychologie hodnot. Olomouc: Votobia.

Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada.

Šmahaj J., Cakirpaloglu P. (2015). Význam motivace v pojetí osobnosti: Teoretický, výzkumný a aplikační rozměr. Olomouc: Univerzita Palackého.

Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. (2016). Šikana na pracovišti v České republice. Teorie, výzkum a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého.

Cakirpaloglu P. (2019). Психологија на вредности и вреднување: Психолошки осврт кон современата аксиологија. In Frichand A., Donev D. (Eds.).

…a řada dalších.