Psychologie odívání

Psychologie odívání je relativně neznámou a málo prozkoumanou oblastí psychologie, která se zaměřuje na studium vztahu mezi člověkem v širokém slova smyslu a odíváním. Klade si řadu otázek, např. jaké jsou funkce odívání, jaké faktory ovlivňují způsob, jak se oblékáme a jak nakládáme s oděvem, jak oděv ovlivňuje naše psychické rozpoložení a řadu dalších. Psychologie odívání má svým zaměřením nejblíže k psychologii osobnosti a sociální psychologii. Nicméně zasahuje i mnohem dál, a to do oblastí, jakými jsou sociologie, antropologie, historie, náboženství, etiketa, marketing, textilnictví či ekologie.

Mezi zakladatele psychologie odívání můžeme zařadit známého amerického filozofa Williama Jamese (1842-1910), který ve své knize The Principles of Psychology (1890) představil koncept „oblečeného self“. Další významnou osobností byl psycholog John Carl Flügel (1874 – 1955), který jako první napsal psychoanalyticky orientované dílo zabývající se odíváním – The Psychology of Clothes (1930), ve kterém krom jiného pojmenoval 21 důvodů, proč se oblékáme. A tím výčet zdaleka nekončí. To a řadu další zajímavých informací se můžete dočíst v knize Oblékám se, tedy jsem… aneb je skutečně pravda, že šaty dělají člověka?, která je k dostání na odkazu níže. 


Oblékám se, tedy jsem

Oblékám se, tedy jsem. Aneb je skutečně pravda, že šaty dělají člověka?

Jana Horáková

Tato kniha se snaží rozklíčovat, zda tvrzení „Šaty dělají člověka“ je skutečně pravdivé. Přestože se jedná o populární sousloví, na poli vědy a výzkumu se jej ještě nikomu nepodařilo jednoznačně potvrdit ani vyvrátit. Proto za tímto účelem autorka provedla analýzu historických a soudobých koncepcí pojednávajících o souvislostech mezi osobností a odíváním. Kniha je rozdělena do několika částí. Nejdříve se čtenáři nabídne malý exkurz do psychologie osobnosti. Druhá kapitola je věnovaná módě a odívání. V třetí části se prolnou první dvě oblasti, a to na poli psychologie odívání. Čtenář se zde může seznámit s hlavními představiteli psychologie odívání či s různými typologiemi. Závěrem jsou jednotlivé dílčí informace komparovány a sjednoceny do smysluplného celku. Rovněž zde zazní návrhy pro další výzkum a možné přínosy plynoucí z pozornosti věnované tomuto tématu.


CENA: 280 Kč